top of page

Các điều khoản và điều kiện

Cho cửa hàng trực tuyến "Asia Markt City" tại địa chỉ Internet www.asiamarktcity.com và tài khoản khách hàng trực tuyến của Asia Markt City

(tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2020)

§ 1 Khái niệm cơ bản

(1) Các điều khoản sử dụng chung này chỉ điều chỉnh việc đề nghị và ký kết hợp đồng sử dụng cửa hàng trực tuyến “Asia Markt City” tại địa chỉ Internet www.asiamarktcity.com và việc tạo và sử dụng “Asia Markt City tài khoản khách hàng ”, dịch vụ này được gọi dưới đây và trên trang web asiamarktcity.com là“ tài khoản khách hàng của Thành phố Markt Châu Á ”.

(2) Nhà cung cấp ưu đãi sử dụng cửa hàng trực tuyến "Asia Markt City" tại địa chỉ Internet www.asiamarktcity.com và để tạo "tài khoản khách hàng của Asia Markt City" và các dịch vụ liên quan là Asia Markt City GmbH, Elisenstraße 3 , 80335 Munich, số điện thoại +49 (0) 89 37015248, được nhập vào sổ đăng ký thương mại của tòa án quận Munich theo HRB 260549, do ông Đức Anh Giang và bà Thi Vân Anh Giang (sau đây gọi là "Asia Markt City GmbH" đại diện) ").

(3) Với tài khoản khách hàng Asia Markt City này, khách hàng có thể sắp xếp việc tổng hợp và giao hàng được cung cấp trong cửa hàng trực tuyến “Asia Markt City” do Asia Markt City GmbH điều hành trong cửa hàng trực tuyến “Asia Markt City”. Ngoài ra, việc biên dịch và phân phối cũng có thể được thực hiện với tư cách là khách trên trang web www.asiamarktcity.com đã nói ở trên bằng cách sử dụng tùy chọn "không tạo tài khoản khách hàng". Thể nhân và pháp nhân có thể đăng ký với tư cách khách hàng hoặc mua sắm mà không cần tài khoản khách hàng. Các điều khoản và điều kiện chung hiện có hiệu lực của cửa hàng trực tuyến "Asia Markt City" áp dụng cho các hợp đồng mua bán được ký kết qua nền tảng cửa hàng trực tuyến "Asia Markt City" tại địa chỉ Internet www.goasia.net.

(4) Một khách hàng chỉ có thể tạo một tài khoản khách hàng bằng tên của mình và chỉ một địa chỉ giao hàng. Không được phép đăng ký nhiều đăng ký bởi cùng một thể nhân hoặc pháp nhân và có thể dẫn đến việc sửa đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, mà còn dẫn đến việc khách hàng bị chặn sử dụng cửa hàng trực tuyến “Asia Markt City”.

(5) Bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực cả khi đăng ký hoặc quản lý tài khoản khách hàng Asia Markt City và khi đặt hàng mà không cần tạo tài khoản khách hàng với tư cách khách và bất kỳ thay đổi nào sau này được yêu cầu trong quá trình đăng ký hoặc quản lý tài khoản hoặc đã được chỉ định bởi bạn, để thay đổi ngay lập tức trong lần sử dụng tiếp theo.

(6) Khách truy cập trang web không được quyền tạo tài khoản khách hàng Asia Markt City.

§ 2 Giao kết hợp đồng sử dụng; Tạotài khoản khách hàng Asia Markt City

§ 3 Lần đăng nhập đầu tiên, quản trị và chức năng của tài khoản khách hàng Asia Markt City

(1) Sau khi tạo tài khoản khách hàng Asia Markt City, bạn đã đăng nhập. Sau khi bạn đã hủy đăng ký, bạn có thể đăng nhập lại bằng cách nhập địa chỉ e-mail đã lưu trữ và mật khẩu bạn đã chọn.

(2) Bạn chịu trách nhiệm về bảo mật và mật khẩu của mình. Bạn phải giữ bí mật dữ liệu đăng nhập của mình (đặc biệt là tên người dùng và mật khẩu) và không để các bên thứ ba truy cập trái phép. Bạn có nghĩa vụ thông báo cho Asia Markt City GmbH ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản khách hàng Asia Markt City nào của bạn và bất kỳ hành vi vi phạm quy định bảo mật nào khác.

(3) Tài khoản khách hàng Asia Markt City cung cấp cho bạn một số chức năng, ví dụ:

  • Quản lý dữ liệu của bạn được lưu trữ với chúng tôi

  • Quản lý dữ liệu thanh toán của bạn được lưu trữ với chúng tôi.

§ 4 Chấm dứt hợp đồng người dùng và xóa tài khoản khách hàng của Asia Markt City

(1) Bạn có thể xóa tài khoản khách hàng Asia Markt City của mình bằng cách đăng nhập như bình thường và chọn mục phụ “Xóa tài khoản” trong tab “Tài khoản của tôi”. Việc xóa tài khoản khách hàng Asia Markt City của bạn có nghĩa là tất cả dữ liệu liên quan sẽ bị xóa và việc xóa đó không thể hoàn tác được.

(2) Không thể thực hiện các yêu cầu xóa bằng các câu hỏi qua điện thoại và các câu hỏi từ các địa chỉ e-mail khác do thiếu sự xác minh đầy đủ.

§ 5 bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong chừng mực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng này. Mọi hoạt động thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ diễn ra nếu điều này được pháp luật cho phép hoặc nếu bạn đã đồng ý. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU của chúng tôi.

 § 6 Trách nhiệm pháp lý và Giới hạn trách nhiệm pháp lý

(1) Asia Markt City GmbH sẽ chịu trách nhiệm vô hạn đối với những thiệt hại do thương tích tính mạng, chân tay hoặc sức khỏe do đại diện hợp pháp hoặc đại diện của Asia Markt City GmbH vi phạm nghĩa vụ.

(2) Đối với các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý khác, Asia Markt City GmbH chỉ chịu trách nhiệm pháp lý không giới hạn trong trường hợp có ý định và sơ suất nghiêm trọng từ phía đại diện pháp lý, nhân viên điều hành và đại lý gián tiếp của mình.

(3) Asia Markt City GmbH không chịu trách nhiệm về những sơ suất đơn giản của đại diện pháp luật, nhân viên điều hành và đại diện gián tiếp của mình, trừ khi một nghĩa vụ bị vi phạm, việc tuân thủ nghĩa vụ có tầm quan trọng đặc biệt để đạt được mục đích của hợp đồng ( nghĩa vụ chính). Các nghĩa vụ cơ bản là những nghĩa vụ mà việc thực hiện nó cho phép thực hiện đúng hợp đồng, vi phạm sẽ gây nguy hiểm cho việc đạt được mục đích của hợp đồng và việc tuân thủ mà bên ký kết kia thường xuyên dựa vào. Trong trường hợp vi phạm một cách cẩu thả nghĩa vụ chính, trách nhiệm pháp lý được giới hạn ở những thiệt hại có thể thấy trước điển hình của hợp đồng.

(4) Trách nhiệm pháp lý theo Đạo luật trách nhiệm pháp lý sản phẩm vẫn có hiệu lực.

§ 7 Điều khoản cuối cùng

(1) Luật của Cộng hòa Liên bang Đức sẽ áp dụng cho các hợp đồng và mối quan hệ kinh doanh giữa khách hàng và Asia Markt City GmbH, ngoại trừ Công ước Bán hàng của Liên hợp quốc. Các quy định pháp luật về việc hạn chế lựa chọn luật và khả năng áp dụng các quy định bắt buộc, đặc biệt của tiểu bang mà khách hàng với tư cách là người tiêu dùng thường trú, vẫn không bị ảnh hưởng.

(2) Nếu khách hàng là một thương gia, một pháp nhân theo luật công hoặc một quỹ đặc biệt theo luật công, thì nơi có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ các mối quan hệ hợp đồng giữa khách hàng và nhà cung cấp là văn phòng đăng ký của Asia Markt City GmbH .

(3) Hợp đồng vẫn ràng buộc trong các phần còn lại của nó ngay cả khi các điểm riêng lẻ không có hiệu lực về mặt pháp lý. Thay cho những điểm không hiệu quả, các quy định của pháp luật, nếu có, sẽ được áp dụng. Trong chừng mực điều này thể hiện sự khó khăn không đáng có đối với một trong các bên tham gia hợp đồng, thì toàn bộ hợp đồng sẽ trở nên vô hiệu.

(4) Trọng tài người tiêu dùng: Chúng tôi thông báo cho bạn rằng Asia Markt City GmbH không tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp tại một hội đồng trọng tài người tiêu dùng và không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

§ 8 Điều chỉnh các Điều khoản Sử dụng này

Asia Markt City GmbH có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình và không cần nêu lý do. Bạn sẽ được thông báo về các điều kiện đã thay đổi không muộn hơn sáu tuần trước khi chúng có hiệu lực. Nếu bạn không phản đối trong vòng sáu tuần kể từ khi thông báo, các điều khoản sử dụng đã thay đổi được coi là đã được chấp nhận. Nếu bạn phản đối các điều khoản sử dụng trong thời hạn, chúng sẽ không trở thành cơ sở pháp lý để sử dụng tài khoản khách hàng Asia Markt City. Sau đó, Asia Markt City GmbH có tùy chọn chấm dứt việc sử dụng tài khoản khách hàng Asia Markt City của bạn, có tính đến một khoảng thời gian thông báo hợp lý.

(1) Để sắp xếp việc biên soạn và giao hàng trong cửa hàng trực tuyến "Asia Markt City", khách hàng phải đăng ký trên trang web asiamarktcity.com và đăng nhập để truyền trực tuyến tương ứng về lựa chọn bài viết của mình. Thể nhân và pháp nhân có thể đăng ký với tư cách là khách hàng. Hoặc một khách hàng có thể đặt hàng với tư cách là khách.

(2) Hợp đồng sử dụng chỉ được ký kết nếu bạn đủ 18 tuổi. Hợp đồng sử dụng với trẻ vị thành niên không được ký kết. Với đăng ký ban đầu, bạn tuyên bố rằng bạn đã đủ 18 tuổi.

(3) Đối với đăng ký ban đầu, dữ liệu cá nhân sau đây phải được cung cấp:

  • khách hàng tư nhân / công ty

  • Chức danh Mr. Mrs)

  • họ

  • Họ

  • Địa chỉ email

  • Mật khẩu có ít nhất tám ký tự

  • Địa chỉ bưu điện (đường phố, số nhà, mã vùng, thành phố, quốc gia).

(4) Sau khi nhập thông tin được chỉ định và sau khi chọn mật khẩu - phù hợp với các yêu cầu mật khẩu được chỉ định trong (1), bạn phải, để tiếp tục đăng ký, hãy nhấp vào nút "Tiếp theo" và bằng cách đánh dấu vào các ô thích hợp (hộp), xác nhận và chấp nhận khả năng thừa nhận các Điều khoản Sử dụng Chung này, tuyên bố bảo vệ dữ liệu và các điều kiện hợp đồng trong khuôn khổ hợp đồng mua hàng qua cửa hàng trực tuyến "Asia Markt City" tại địa chỉ Internet www.asiamarktcity.com. mạng lưới. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email có liên kết đến địa chỉ email bạn đã cung cấp để xác nhận đăng ký của bạn. Để hoàn tất quá trình đăng ký, bạn phải nhấp vào liên kết "Hoàn tất đăng ký". Sau đó, bạn sẽ nhận được một email xác nhận cuối cùng khác đến địa chỉ email bạn đã cung cấp.

(5) Nếu bạn chọn "không tạo tài khoản khách hàng", dữ liệu cá nhân được liệt kê trong đoạn (3) phải được cung cấp, nhưng không có mật khẩu.

bottom of page